FLESHMAN WAY to CLARKSTON
(EASTBOUND to NORTHBOUND)

LEWISTON to ASOTIN
(WESTBOUND to SOUTHBOUND)

ASOTIN to LEWISTON
(NORTHBOUND to EASTBOUND)

FLESHMAN WAY INTERCHANGE
ALL MOVEMENTS